Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARININ VE BUNLARA İLİŞİKİN VERİLERİN İŞLENMESİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA UYGUN OLDUĞUNA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURUMU TARAFINDAN KAMUOYU DUYURUSU YAPILMIŞTIR. Covid-19 aşı bilgisi ve PCR testi sonuçlarına ilişkin verilerin, kamu sağlığının korunmasının sağlanması amacıyla işyerleri de dahil olmak üzere insanların toplu olarak bulundukları alanlarda işlenmesi zorunlu hale …

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Tarafından Yapılan COVID 19 Aşı ve PCR Testi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Devamı »

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararlarına İtiraz Yolu

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 Temmuz 2016 gecesi askeri bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalmış; bu nedenle 21/7/2016 tarihinde ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu kararın akabinde yapılan değerlendirmeler sonrasında OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar ile bir çok kamu görevlisi, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin Milli Güvenliği’ne karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen …

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararlarına İtiraz Yolu Devamı »

İş Davalarında Derdest Dosyası Olan Tanığın Beyanı

İş Hukukuna yönelik özellikle işçilik alacaklarının konu olduğu davalarda işçinin en büyük delil kaynağı tanıklardır. Peki dosyada dinlenecek tanıkların karşı taraf ile derdest dosyası olduğunda bu tanıkların beyanları geçerli olacak mıdır? Her ne kadar iş mahkemelerinde dinlenecek tanıkların beyanları doğrultusunda hüküm kurulması için tanıkların tarafsız olmaları beklense de bazı somut olaylarda tanıkların tarafsız olması mümkün …

İş Davalarında Derdest Dosyası Olan Tanığın Beyanı Devamı »

İdareye Yapılan Başvurulara Karşı Zımni Ret

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu her ne kadar yargılama sürecinin usullerini düzenlemeye yönelik olarak hazırlanmış bir yasa olsa da bazı konularda idari işlemler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi konusunda da hükümler barındırmaktadır. İdari İşlemin İptali ya da Tam Yargı Davası gibi idari davaların açılması için ön şart idareye başvuru yapmaktır. Hakkında kurulan idari …

İdareye Yapılan Başvurulara Karşı Zımni Ret Devamı »

Boşanma Sonrası Manevi Tazminat Talebi

Manevi tazminat kişilik haklarının zedelenmesi sonucunda uğranılan zararın karşılanması amacıyla hükmedilen bir telafi yöntemidir. Manevi zarar kişinin kişilik haklarına aykırı olarak gerçekleşen her türlü haksız fiil olarak değerlendirilebilir. Yargıtay kararlarında karşılaştığımız ve mahkemelerin de manevi zararın oluşup oluşmadığını değerlendirmek için kullandıkları bazı temel ölçütler mevcuttur. Genel olarak kişilik hakları denildiğinde kişinin yaşamı, kişinin fizyolojik ve …

Boşanma Sonrası Manevi Tazminat Talebi Devamı »

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (Verbis) Kayıt Zorunluluğunun Olmaması Kişisel Verileri Koruma Kanununa Aykırı Hareket Etme Hakkı Vermez

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Globalleşen iletişim ve uluslararası ilişkilerin artması ve özellikle dijital dünyada yaşanan hızlı gelişmeler …

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (Verbis) Kayıt Zorunluluğunun Olmaması Kişisel Verileri Koruma Kanununa Aykırı Hareket Etme Hakkı Vermez Devamı »

Haksız Fiil Sebebiyle Gelecekte Yapılacak Masrafın Tazmini

Haksız fiil sebebiyle uğranılan zararın tazmini mümkündür. Genellikle bu zararın ilam yoluyla karşılanması için haksız fiile uğrayan mağdurun maddi varlığında yaşanan eksiklik maddi tazminat talebine konu edilerek yetkili ve görevli mahkemesinden talep edilir. Her ne kadar mahkemeler zararı karşılamak için yapılan giderlerle ilgili yazılı delil arasalar da bazı zararlara ilişkin tazminatların henüz masraf yapmadan da …

Haksız Fiil Sebebiyle Gelecekte Yapılacak Masrafın Tazmini Devamı »

Vasi Ataması Nasıl Yapılır?

Vesayeti gerektiren haller temel olarak küçüklük ve kısıtlılık halidir. Küçüklükten kasıt velayet altında bulunmayan ergin kişilerdir. Kısıtlılık ise kanunda tek tek sayılmış hallerde ortaya çıkar Numerus clauses ilkesi gereğince yasada sayılmayan hallerde kısıtlılığın ortaya çıktığı iddia edilemez. Kısıtlılık halleri ise yasada dört temel başlık halinde düzenlenmiştir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu …

Vasi Ataması Nasıl Yapılır? Devamı »

Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen ve halen tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını sebebiyle tüm sektörlerde yaşanan global zorluklar Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından dikkate alınarak Veri Sorumluları Sicili(VERBİS)’ne kayıt için öngörülen son tarihler yeniden değerlendirilmiş ve uzatılmasına karar verilmiştir. VERBİS kayıt zorunluluğu olan tüm veri sorumluları için zorunlu kayıt …

Verbis’e Kayıt Süreleri 31.12.2021 Tarihine Kadar Uzatıldı Devamı »

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11.03.2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin bir sonucu olarak son bir yıldır yaygın olarak uygulanan ve günümüzde iş dünyasının bir parçası haline gelen Uzaktan Çalışma’ya ilişkin hazırlanan yönetmelik, 10.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   10.03.2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı, uzaktan çalışmanın yapılamayacağı …

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi Devamı »