Aile İkamet İzni

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

a) Yabancı eşine,

b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,

c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

her defasında iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilebilir. Ancak, aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

 

Vatandaşı olduğu ülkenin hukukuna göre birden fazla eş ile evlilik hâlinde, eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni verilir. Ancak, diğer eşlerinden olan çocuklara da aile ikamet izni verilebilir.

Çocukların aile ikamet izninde, Türkiye dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati aranır.

Aile ikamet izinleri, on sekiz yaşına kadar, öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim hakkı sağlar.

En az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, talep etmeleri hâlinde bu izinlerini kısa dönem ikamet iznine dönüştürebilir.

Boşanma hâlinde, Türk vatandaşıyla evli yabancıya, en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olmak kaydıyla kısa dönem ikamet izni verilebilir. Ancak yabancı eşin, aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğu ilgili mahkeme kararıyla sabit ise, üç yıllık süre şartı aranmaz.

Destekleyicinin ölümü hâlinde, bu kişiye bağlı aile ikamet izniyle kalanlara, süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet izni verilebilir.

 

Aile ikamet izni taleplerinde, destekleyicide aşağıdaki şartlar aranır:

a) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere, ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri bulunmak

b) Ailenin nüfusuna göre, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak ve tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortası yaptırmış olmak

c) Başvuru tarihi itibarıyla, beş yıl içinde aile düzenine karşı suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemek

ç) Türkiye’de en az bir yıldır ikamet izniyle kalıyor olmak

d) Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak

Türkiye’de, destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunacak yabancılarda aşağıdaki şartlar aranır:

-Destekleyicinin eşi için izin alınıyorsa evliliğe ilişkin, destekleyicinin ergin olmayan yabancı çocuğu veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu ise buna ilişkin bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

-Destekleyicinin, bu kapsamda belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyeti taşıdığını ortaya koymak

-Evliliği aile ikamet izni alabilmek amacıyla yapmamış olmak

-Eşlerden her biri için on sekiz yaşını doldurmuş olmak

Aile ikamet izni alabilmenin bir diğer koşulu da Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda sayılan ve bu kapsamda Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılardan olmamaktır. Destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içerisinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, en az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler (Ortak)

Başvuruda Bulunanın Kendisinden;

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.),
 2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.),
 3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.),
 4. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar,
 5. Evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan belgenin (Bilgileri içeren sayfaların –ilk 3 sayfa-) fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.) (Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

Başvuranın Çocuk Olması Halinde; (Destekleyicinin ve destekleyicinin eşinin Ergin Olmayan Çocuğu veya Bakmakla Yükümlü Olduğu Çocuğu) Ortak Belgelere ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, çocuğun onaylı doğum belgesi,
 2. Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi veya velayetin ortak olması durumunda diğer ebeveynin vereceği onaylı muvafakatname,
 3. Ebeveynlerden birinin ölümü halinde ebeveynin onaylı ölüm belgesi (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri

Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

Destekleyiciden; (Başvuruda hazır bulunur)

1.Türk vatandaşı ise;

-Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

2. Yabancı ise;

-Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için varsa) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

-İkamet/çalışma izni belgesi, mavi kart, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgelerinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

-Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair onaylı, eimzalı/imzalı belge

-Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)

– Adli sicil kaydı

-Son 5 yıldır Türkiye’de kalınmıyorsa; kendi ülke makamlarından (Belgenizi temin süreniz uzun olabilmesi ihtimaline karşı başvurudan en az 3 ay önce talep etmenizde yarar bulunmaktadır) veya son beş yıldır Türkiye’de kalınıyorsa Türk adli makamlarından/e-devlet sistemi üzerinden alınabilir. (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

-Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge

-(Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde) il/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”) (destekleyicinin Türk vatandaşı olması halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” de kabul edilir.)

-Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)

 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi;
 • Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;
 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

Açıklamalar

Geçiş başvuruları için;

Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenir (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir.)