Çalışma Alanlarımız

 

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, emredici hükümler çerçevesinde tarafların karşılıklı ve birbirine uygun özgür irade beyanları ile ilişkilerini açıklamak adına oluşturdukları hukuki işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Geçmişte çoğunlukla kâğıt üzerinde işlenen ve muhafaza edilen kişisel verilerin, dijital dönüşümle birlikte önemli ölçüde dijital ortamlarda işlenmesi ve saklanması, teknolojinin herkes tarafından kolay erişilebilir olması…

İş Hukuku

İş Hukuku başkasına bağımlı olarak veya başkasının organizasyonuna girmek suretiyle yapılan iş sebebiyle ortaya çıkan tüm iş ilişkileri bakımından ortaya çıkacak hukuki düzenlemelerin tamamını içine alan geniş bir hukuk alanıdır.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Ulusal ve uluslararası alanda yaygınlaşan ve hızlanan ticari ilişkiler dahil tüm iletişim kaynakları düşünüldüğünde ön plana çıkan fikri haklar, korunmasında incelikler gerektiren ve ihlallerde uzmanlık isteyen bir alandır.

Aile Hukuku

Anayasamızın 41. Maddesinde tanımı yapılan aile toplumun en temel taşıdır. Ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddede “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, Devlet eli ile kişi hak ve özgürlüklerinin, kamu düzen ve güvenliğinin, kamu sağlığının ve çevrenin korunması, toplumsal barışın sağlanması ve bu barışın devamlılığının sağlanmasını dolayısıyla suç işlenmesini önlemeyi hedefleyen, korunmasını ve devamlılığını hedeflediği unsurları düşüren fiilleri ve bu fiillerin yaptırımlarını tanımlayan hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Anayasamızın 35. maddesinde güvence altına alınmış olan miras hakkı kamu yararı dışında sınırlandırılamayan anayasal bir haktır.

Borçlar Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin sayısız sosyal ilişkileri içinden ortak nitelikleri gereği borç ilişkisi içeren tüm ilişkileri düzenleyen Borçlar Hukuku, alacaklı, borçlu ve edim temelinde oluşmuş olan hukuk alanıdır.

Ticaret Hukuku

Üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanan Ticaret Hukuku genel olarak; Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti, Rekabet Hukuku ve Sigorta Hukukunu kapsamakta…

Sosyal Güvenlik ve Sigorta Hukuku

Sigorta, bireylerin zarara ve masrafa sebep olabilecek, uğranılması muhtemel bazı durumlarda ekonomik olarak kendilerini korumak amacıyla önceden tedbir alma yöntemlerinin tamamı olarak düşünülebilir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku (Taşınmaz Hukuku) arazi, arsa, daire, ev, apartman ve benzer taşınmaz mallarla ilgili uygulamaları ve uyuşmazlıkları konu edinmektedir.

İcra & İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku hayatın olağan akışına aykırı olarak alacaklarını elde edemeyen alacaklıların Devlet kurumları aracılığıyla, yasal yollardan alacağını kavuşmasını hedefleyen hukuk alanıdır.

Kamu Hukuku

İdare genel anlamıyla belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kurulan örgüt veya bu amaca ulaşmak için yürütülen toplu insan faaliyetidir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hakkı, yaşam hakkının doğal bir uzantısı olarak ortaya çıkmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından korunan en temek insan haklarından biridir.

Bilişim ve Basın Hukuku

Bilişim ve Basın Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilgilerin bilgisayar veya iletişim teknolojileri aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması, aktarılması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenmektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.645’e göre “ Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.” Temel olarak ticaret hukukunun içinde gibi görünse de…