Kısa Dönem İkamet İzni

Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir.

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

e) Turizm amaçlı kalacaklar

f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler

ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler

j)Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu

k) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

 

Kısa dönem ikamet izni için yukarıda sayılan kişilerin yine yukarıda sayılan Türkiye’de ikamet etme gerekçelerinden biri veya birkaçını ileri sürerek talepte bulunması ve bu talebiyle ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri koşulu aranmaktadır.

 

Kısa dönem ikamet izni alabilmenin bir diğer koşulu da Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda sayılan ve bu kapsamda Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılardan olmamaktır. Kısa dönem ikamet izni için başvuranların genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması ve istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmaları gerekmektedir. Yine bu kişilerin Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermeleri ve buna ilişkin gerekli tüm belgeleri idareye ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler (Ortak)

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 2. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 3. Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
 5. İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 6. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge,

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),

o Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge,

o Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!),

7.Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)

İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”)

8.Kalınacak Yeri Gösterir Belge (Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.)

o Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir.)

o Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği (Kira sözleşmelerinin ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kişi tarafından değil, kiraya veren kişi tarafından noter onayının yaptırılarak kimlik bilgilerinin de sözleşme örneğine eklenmesi şartı aranmaktadır. Noterden onaylatılan kira sözleşmesi örneği yabancı tarafından ikamet başvurusu sırasında diğer belgeleriyle birlikte teslim edilecektir.) ;

o Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;

o Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

o Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (Yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

 

Kısa Dönem İkamet İzni Kalış Nedenlerine Göre Belgeler

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (Kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)

Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,

 • Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi) fotokopisi

 • Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu, noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri

 • Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler

Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi/AIESEC belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

 • Turizm amaçlı kalacaklar

İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

Aile ikamet izni şartlarının taşınmaması nedeniyle kısa dönem ikamet izni talep edilmesi halinde; evlilik cüzdanı veya evli olunduğunu kanıtlayan onaylı belgenin (bilgileri içeren sayfaların, genelde ilk 3 sayfa) fotokopisi istenir. (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.) (Türk makamlarından (İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden de alınabilir) alınmışsa e imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

 • Tedavi görecekler

Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı),

 1. İdari makamların talebi
 2. İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten eimzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 3. idari makamların kararı
 4. İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 5. Adli makamların talebi
 6. Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak
 7. şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 8. Adli makamların kararı
 9. Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 • Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir)

Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı veya 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (eğitim/öğrenim /Türkçe dil kursu)

Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (e- imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

 • Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

 • Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

 • Yatırım Yapanlar

Uygunluk Belgesi

 • K.T.C. Vatandaşları

K.K.T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisi (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)

 

Açıklamalar

 • Çocuklar için,

-Pasaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir.

– Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında onaylı muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir.)

– Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

– Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek noter onaylı taahhütname aranır.

 • Geçiş başvuruları için;

Önceki ikamet izni belgesinin fotokopisi başvuru belgelerine eklenir. (Belgenin aslı randevu gününde idareye teslim edilir)