Aydınlatma Metni

Sigun Hukuk ve Danışmanlık - LogoB

AYDINLATMA METNİ

     Sigun Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 07.04.2019 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami özen göstermekteyiz. İşbu gizlilik protokolü ile 6698 sayılı Kanunun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğümüz gereği veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasaya uygun olarak işlediğimiz konusunda bilgilendirmemizi paylaşıyoruz.

     Büromuz yasal zorunluluklar ile hızlı ve etkili hizmet anlayışı sebebiyle kişisel veri kategorisinde bulunan aşağıdaki bilgilerinizi gizlilik ve meslek etiği çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ışığında işlenmektedir.

 1. TC Kimlik Numarası
 2. Ad-Soyad Bilgisi
 3. Telefon Numarası ve Adres Bilgileri
 4. Hukuki destek sağlamaya yönelik olarak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belge
 5. Hukuki iş ve işlemlerin gerektirdiği ölçüde sağlık bilgisi
 6. Fiziki Mekan Güvenliği amacıyla ses ve görüntü kaydı

     Veri Sahiplerine ait kişisel veriler; yapılan hukuki iş ve işlemler gereği yapılan iş ve işleme özel olarak Noter, Adalet Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları paylaşılmaktadır. Bunun dışında kalan tüm veriler yalnızca açık rıza halinde hukuki iş ve işlemlere yönelik olarak kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz verilen hukuki iş ve işlemler gereğince yasal zorunluluk arz eden kurumlar dışında hiçbir kurum ve kuruluşa, yurtdışına ya da şahsa aktarılmamaktadır.

     Kişisel verilerin işlenme amacı avukatlık mesleğinin kanun ve hukuk çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. Kişisel verileriniz büromuzun hizmet alanında bulunan hukuki ihtiyacınızı karşılamak amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “İlgili Kişinin Hakları” başlığı altındaki 11. madde gereğince

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

     Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirten bilgileriniz ve ıslak imzanız ile beraber kendi hazırladığınız bir dilekçe ya da internet sitemizden temin edebileceğiniz form ile bizzat bize başvurabilir, internet sitemizde yer alan adreslerden herhangi birine posta yolu ile gönderebilir ya da kvkk@sigunhukuk.com elektronik posta adresimize taranmış bir örneğini yollayabilirsiniz. Yaptığınız başvuruya büromuz tarafından en hızlı şekilde yazılı olarak cevap verilecek olmasıyla beraber en geç yasal süre olan 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir. Açıklamaların yetersiz ya da eksik olması gibi hususlar için büromuza iletilmiş olan bilgiler çerçevesinde veri sahibi ile iletişime geçilecektir.