Hukuki Yazılarımız

İş Davalarında Derdest Dosyası Olan Tanığın Beyanı

İş Hukukuna yönelik özellikle işçilik alacaklarının konu olduğu davalarda işçinin en büyük delil kaynağı tanıklardır. Peki dosyada dinlenecek tanıkların karşı taraf ile derdest dosyası olduğunda bu tanıkların beyanları geçerli olacak mıdır? Her ne kadar iş mahkemelerinde dinlenecek tanıkların beyanları doğrultusunda hüküm kurulması için tanıkların tarafsız olmaları beklense de bazı somut olaylarda tanıkların tarafsız olması mümkün …

İş Davalarında Derdest Dosyası Olan Tanığın Beyanı Devamı »

İdareye Yapılan Başvurulara Karşı Zımni Ret

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu her ne kadar yargılama sürecinin usullerini düzenlemeye yönelik olarak hazırlanmış bir yasa olsa da bazı konularda idari işlemler ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi konusunda da hükümler barındırmaktadır. İdari İşlemin İptali ya da Tam Yargı Davası gibi idari davaların açılması için ön şart idareye başvuru yapmaktır. Hakkında kurulan idari …

İdareye Yapılan Başvurulara Karşı Zımni Ret Devamı »

Boşanma Sonrası Manevi Tazminat Talebi

Manevi tazminat kişilik haklarının zedelenmesi sonucunda uğranılan zararın karşılanması amacıyla hükmedilen bir telafi yöntemidir. Manevi zarar kişinin kişilik haklarına aykırı olarak gerçekleşen her türlü haksız fiil olarak değerlendirilebilir. Yargıtay kararlarında karşılaştığımız ve mahkemelerin de manevi zararın oluşup oluşmadığını değerlendirmek için kullandıkları bazı temel ölçütler mevcuttur. Genel olarak kişilik hakları denildiğinde kişinin yaşamı, kişinin fizyolojik ve …

Boşanma Sonrası Manevi Tazminat Talebi Devamı »

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (Verbis) Kayıt Zorunluluğunun Olmaması Kişisel Verileri Koruma Kanununa Aykırı Hareket Etme Hakkı Vermez

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Globalleşen iletişim ve uluslararası ilişkilerin artması ve özellikle dijital dünyada yaşanan hızlı gelişmeler …

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (Verbis) Kayıt Zorunluluğunun Olmaması Kişisel Verileri Koruma Kanununa Aykırı Hareket Etme Hakkı Vermez Devamı »

Haksız Fiil Sebebiyle Gelecekte Yapılacak Masrafın Tazmini

Haksız fiil sebebiyle uğranılan zararın tazmini mümkündür. Genellikle bu zararın ilam yoluyla karşılanması için haksız fiile uğrayan mağdurun maddi varlığında yaşanan eksiklik maddi tazminat talebine konu edilerek yetkili ve görevli mahkemesinden talep edilir. Her ne kadar mahkemeler zararı karşılamak için yapılan giderlerle ilgili yazılı delil arasalar da bazı zararlara ilişkin tazminatların henüz masraf yapmadan da …

Haksız Fiil Sebebiyle Gelecekte Yapılacak Masrafın Tazmini Devamı »

Vasi Ataması Nasıl Yapılır?

Vesayeti gerektiren haller temel olarak küçüklük ve kısıtlılık halidir. Küçüklükten kasıt velayet altında bulunmayan ergin kişilerdir. Kısıtlılık ise kanunda tek tek sayılmış hallerde ortaya çıkar Numerus clauses ilkesi gereğince yasada sayılmayan hallerde kısıtlılığın ortaya çıktığı iddia edilemez. Kısıtlılık halleri ise yasada dört temel başlık halinde düzenlenmiştir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu …

Vasi Ataması Nasıl Yapılır? Devamı »

Savunma Hakkı Kapsamında Cevap Dilekçesi

Hukuk yargılamalarında davalıya savunma hakkı verilmeden hüküm verilemez. Anayasa 36. Maddede koruma altına alınmış olan Adil Yargılanma Hakkı çerçevesinde hakkında dava açılmış herkesin kendini savunma ve iddia edilen vakıalara karşı kendi vakıalarını ileri sürme hakkı vardır. Dava dilekçesinin tebliğ edilmesinin amacı davalının hakkında açılan davadan haberdar olmasının sağlanmasıdır. Cevap dilekçesi yargılama sürecinde davalının en büyük …

Savunma Hakkı Kapsamında Cevap Dilekçesi Devamı »

Yargılama Sürecinde Kesin Sürelerin Önemi

Hukuk yargılamalarında hakimin karar verirken kendi fikri ve vicdanı ile karar verme serbestisi yoktur. Bu davalarda hakim önündeki iddia, talep ve delillere bakarak karar vermek zorundadır. Her ne kadar bazı özel hallerde kanunun tanıdığı sınırlar çerçevesinde hakimlerin re’sen karar alma ve müdahale etme yetkisi olsa da bu yetkilerin kullanım alanları oldukça sınırlıdır. Hakimler hukuk yargılamalarında …

Yargılama Sürecinde Kesin Sürelerin Önemi Devamı »

COVID 19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

Covid 19 nedeniyle zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan Kısa Çalışma Ödeneği’nin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar, 19 Şubat 2021 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa Çalışma Ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 15.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren Ek 2. Maddesi kapsamında uygulanmaktadır. Ancak küresel olarak yaşanmakta olan Covid 19 salgını nedeniyle aynı kanunun Geçici 23. …

COVID 19 Sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır Devamı »

Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan Davalarda Teslim Etme Yükümlülüğü

Ticaret mahkemelerinde açılan davalarda tanıkla ispat istisnai durumlar dışında mümkün olmadığından böyle bir dava açacak olan tacirin bazı yazılı delilleri elinde bulundurması zaruridir. Ticari alımdan kaynaklanan borç sebebiyle açılmış olan itirazın iptali dahil tüm davalarda mahkemeye sunulan delillerin davacının iddia ettiği borçları ispat eden yazılı deliller olması gerekir. Her şeyden önce tabii ki alacağı ispata …

Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan Davalarda Teslim Etme Yükümlülüğü Devamı »