Ticari Alım Satımdan Kaynaklanan Davalarda Teslim Etme Yükümlülüğü

Ticaret mahkemelerinde açılan davalarda tanıkla ispat istisnai durumlar dışında mümkün olmadığından böyle bir dava açacak olan tacirin bazı yazılı delilleri elinde bulundurması zaruridir.

Ticari alımdan kaynaklanan borç sebebiyle açılmış olan itirazın iptali dahil tüm davalarda mahkemeye sunulan delillerin davacının iddia ettiği borçları ispat eden yazılı deliller olması gerekir. Her şeyden önce tabii ki alacağı ispata yarar satışın gerçekleştiğini gösterir fatura ve irsaliye, bu malın elden ya da kargo ile teslimine yönelik malın davalıya ulaştığını ispat eden yazılı bir evrakın sunulması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus teslim alan kişinin teslim almaya yetkili olmasıdır. Bu sebeple ticari malların tesliminde malın teslim edildiği kişi çok önemlidir. Mahkeme aşamasına gelindiğinde karşı taraf teslim alan kişinin yetkisiz olduğu iddiası ile malları teslim almadığını iddia edebilir. Örneğin malları teslim alan kişi malların teslim edildiği tacirin bünyesinde sigortalı olarak çalışmıyor olabileceği gibi o tacirle hiç bağlantısı olmayan biri bile olabilir. Bu sebeple malların teslim edilirken teslim alan kişinin o ticari işletme için malları teslim almaya yetkili ve şirket bünyesinde sigortalı çalışan olup olmadığına dikkat etmek davanın olumlu sonuçlanması için çok önemli bir faktördür. Bunların yanı sıra teslim eden kişinin de teslim etmeye yetkili olmasına dikkat edilmesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu’na göre tacir basiretli bir iş insanı olarak hareket etmek zorundadır. Yani ticaretin gerektirdiği tüm yasalara, ticari örf ve adetlere uygun olarak davranmak zorundadır. Hiçbir tacir yasaları ya da ticari örf ve adetleri bilmediğini iddia edemez. Bu sebeple ticari malların teslim sürecinde teslim edenin ve teslim alanın bu işi yapmaya yetkili olup olmadığını denetlemek tacirin görevidir.

Kargo ile gönderilen ticari mallarda tesellüm fişi tacirin sorumluluğunu kısmen ortadan kaldırsa dahi tacirin o malın tüm lojistik sürecini takip etme yükümlülüğü vardır. Kargo dışında kullanılan yöntemlerde ise usulüne uygun olarak hazırlanmış olan malın taşımacıya teslim edildiğini gösterir yazılı evrakların düzenlenmiş olması önemlidir. Bütün bu süreçlerde tacirlerin kendi uhdesinden çıkan her mal için maddi kayıplarını engellemek için malın taşımacılığına ve nakliyesine yönelik olarak tüm hususları içerir bir sigorta yaptırması faydalı olacağı gibi yine benzer ticari davalarda bazı durumları ispat için değerlendirilmek üzere delil olarak da kullanılabilir.